Služby > Audit

AUDIT

 

Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá

 

1. je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

· celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3,

 

· čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

 

· priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 30,

2. je akciovou spoločnosťou (za účtovné obdobie 2010 a ďalšie platia horeuvedené kritériá na povinnosť auditu)

3. ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

4.  zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

 

Ponúkame

  • Štatutárny audit účtovnej závierky
  • Dokladový audit celkového účtovníctva
  • Audit mimoriadnej účtovnej závierky
  • Špeciálny audit podľa požiadaviek klienta zameraný na funkčnosť jednotlivých podnikových subsystémov
  • Overenie použitia prostriedkov poskytovateľa
  • Previerky účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly